Jul 2, 2019

69 ไอเดีย Challenge ตัวเองใน 1 เดือน

ทุกคนต่างมีเป้าหมาย แต่คงจะดีกว่าถ้ามีความท้าทาย น่าตื่นเต้นมากกว่าการใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันๆ เรามี 69 ข้อที่น่าเลือกไปทำเป็น Challenge ตัวเองใน 1 เดือน...

challenge ตัวเอง

แรงบันดาลใจ