Mar 24, 2020

วิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อติดเชื้อไวรัส

ตอนนี้มีหลายคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อติดเชื้อ ในบางรายที่ไม่มีอาการรุนแรง อาจจะดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนตามคำแนะนำของแพทย์ตามนี้ค่ะ...

โควิด-19

โคโรน่า

ไวรัส

Mar 24, 2020

ภาพของออสเตรเลียหลังประกาศปิดเมืองจากโควิด-19

จากเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ตอนนี้หลาย ๆ เมืองและหลาย ๆ ประเทศก็ได้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อย มาลองดูภาพของที่ออสเตรเลียกันค่ะ...

ปิดเมือง

ปิดประเทศ

โควิด19

โคโรน่า

ไวรัส

ออสเตรเลีย