Apr 8, 2016

กินอะไรดี บำรุงผิวแก้ผิวไหม้หลังสงกรานต์ For your Skin

ถ้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีในวันนี้ เรามีเมนูแนะนำแต่พิเศษตรงที่เป็นเมนูที่ช่วยแก้อาการผิวเสียจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆ จากการเล่นสงกรานต์มาอย่างหนักหน่วง...

วันสงกรานต์

หลังสงกรานต์

อาหารแก้ผิวเสีย

ผิวเสีย

แก้ผิวเสีย

แก้ผิวเสียหลังสงกรานต์

กินอะไรดี บำรุงผิวแก้ผิวไหม้หลังสงกรานต์

กินอะไรดี

บำรุงผิวแก้ผิวไหม้หลังสงกรานต์