Jun 18, 2018

ภาพคลิปหนีบกระดาษที่สามารถสะท้อนปัญหาการป่วยทางจิตใจได้เป็นอย่างดี

ส่องภาพคลิปหนีบกระดาษที่สามารถสะท้อนอาการเจ็บป่วยทางจิตใจออกมาได้เป็นอย่างดี...

ภาพ

เรื่องจริง

จิตใจ