Feb 21, 2018

“Wait Watchers” การทดลองสะท้อนสายตาที่ทำให้เห็นมุมมองของผู้คนต่อสาวพลัสไซส์

Wait Watchers การทดลองผ่านทางสภาพสังคมที่ทำให้เห็นปฏิกริยาและสายตาที่ผู้คนมีต่อสาวพลัสไซส์...

ผู้หญิง

คนอ้วน

รูปภาพ