Aug 29, 2019

ฝึกตัวเองให้กลับไปเป็น “เด็ก” อีกครั้ง

การเป็นเด็กที่ว่าไม่ได้หมายความถึงใบหน้าที่อ่อนเยาว์ลง แต่หมายถึงการฝึกคิดและมีความสุขกับชีวิตให้เหมือนตอนที่ยังไม่ต้องรับภาระรับผิดชอบมากแบบทุกวันนี้...

คิดบวก

การใช้ชีวิต

Oct 3, 2017

เช็คภาวะการเป็นผู้นำกับคุณสมบัติ 5 ข้อที่พึงมี !

' ภาวะผู้นำที่ดี ' เป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนควรมี หรือถ้ามีอยู่แล้ว ก็ต้องรักษาความเป็นผู้นำที่ดีนั้นให้เสมอต้นเสมอปลายอยู่เสมอ ! มาเช็คความเป็นผู้นำกัน!...

ความเป็นผู้นำ

การใช้ชีวิต

ทักษะจำเป็น